Real Change

‘Wij helpen onze opdrachtgevers op basis van een zorgvuldige diagnose bij het ontwerpen en begeleiden van de verandering die leidt tot het gewenste resultaat.’

Lees verder

Integrale benadering

Verandering is geen doel op zich, zij moet ergens over gaan, moet echt zijn.
TEN HAVE Change Management zorgt dat de gewenste verandering daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Samen met de opdrachtgever kijken wij vanuit de context van de organisatie integraal naar het verandervraagstuk.

Connective Change

Wij maken de verbinding tussen strategie en implementatie en combineren inhoudelijke en procesmatige kennis. Alle relevante aspecten worden in samenhang beschouwd om tot een effectief ontwerp van de verandering te komen, passend in de context. Dit noemen wij connective change.

Toon intro

Changing the way you change

‘Samen met onze opdrachtgever realiseren wij waardevolle en duurzame veranderingen, door de veranderkracht van de organisatie te ontwikkelen. Zo ontstaan vitale organisaties.’

Lees verder

In het belang van de opdrachtgever

Voor onze opdrachtgever zijn beweging, balans en verbinding van vitaal belang. Daarom bieden wij hem het beste van het beste bij het realiseren van verandering van richting, van organisatie en bij gedragsverandering van medewerkers.

Duurzame verandering

Wij helpen onze opdrachtgever om waardevolle en duurzame veranderingen te realiseren door zijn veranderkracht te ontwikkelen. Zo ontstaan vitale organisaties die zich goed aanpassen aan hun omgeving en die floreren door hun missie, ambitie en doelen waar en waardevol te maken.

Toon intro

Understanding context

‘De impuls voor een verandering komt vanuit een wijziging in de interne of externe context. Vitale organisaties zijn in staat die context te zien, te begrijpen en daar passend op in te spelen.’  

Lees verder

Context begrijpen en betekenis geven

Impulsen voor een verandering kunnen veelzijdig zijn: de wens om anders samen te werken, de wens om klanten beter te bedienen, een strategiewijziging, veranderende wet- en regelgeving, een fusie of reorganisatie. Succesvol veranderen begint bij het passend vertalen van de wijzigingen in de context naar de beweegreden voor de verandering.

Toon intro

Setting directions

‘Wij werken met onze opdrachtgever aan toegesneden keuzes en besteden veel aandacht aan een inspirerende koers.’

Lees verder

Keuzes maken en koers bepalen

Visie en strategie vormen de basis voor beweging en balans. Ze staan voor de rationale van de organisatie. Mits goed gekozen, aansprekend en gedeeld, geven zij richting en inspiratie. Daarom werken wij met onze opdrachtgever aan toegesneden keuzes en besteden wij veel aandacht aan een inspirerende koers.

Toon intro

Effect

‘Bij veranderen gaat het om effect – om ‘ harde’, concrete  resultaten – maar ook om percepties en emoties verbonden met de verandering. Een wezenlijke bijdrage leveren aan dit effect, daar gaat het ons om.’

Lees verder

Succesvol veranderen

Succesvol veranderen vraagt om een helder inzicht in de gewenste resultaten en het begrijpen van de (mogelijke) effecten van de verandering. Wat moet de verandering voor de organisatie opleveren? Wat is de bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie? Maar ook: wat betekent de verandering voor de eigen toekomst van medewerkers, de positie van een afdeling en de percepties van betrokkenen? Bij het ontwerpen en begeleiden moet daarom steeds worden beoordeeld hoe in het proces aan het effect de juiste aandacht kan worden gegeven.

Toon intro

Giving focus

‘Bij een verandering moet duidelijk zijn wat de richting is. Deze moet zowel bekrachtigd worden door de strategie, de structuur als door de organisatiewaarden.’

Lees verder

Sturing en zelfsturing

Succesvol veranderen vraagt om een combinatie van sturing en zelfsturing. Strategie, organisatiestructuur, processen, organisatiewaarden, voorbeeldgedrag en ‘corporate stories’ moeten de juiste signalen afgeven. Tezamen zorgen ze ervoor dat de beweegreden wordt vertaald in een  beweegrichting. Daardoor kunnen medewerkers zichzelf in een veranderingsproces sturen en ontstaat productief gedrag.

Toon intro

Enhancing energy

‘Energie is nodig om beweging te krijgen. Energie ontstaat door de passie van betrokkenen, leiderschap en inspiratie, én door de juiste mensen en middelen.’

Lees verder

Slaagfactoren bij verandering

Beweging vloeit voort uit energie om te veranderen. Die energie ontstaat als mensen overtuigd zijn van het eigen vermogen om adequaat en efficiënt te handelen in de veranderende situatie. Belangrijke slaagfactoren zijn: stimulerend leiderschap, kaders voor de verandering, ruimte voor eigen denkwerk en aandacht voor de sociale dimensie bij verandering.

Toon intro

Connecting

‘De verbinding tussen de beweegreden van de verandering, het effect, de focus en de energie maakt dat de verandering voorstelbaar en haalbaar is. Uiteindelijk gaat het om de essentie van verbinding zelf, aandacht en contact.’

Lees verder

Het hart van succesvol veranderen

Verbinding vormt het hart van succesvol veranderen. Verbinding heeft vele aspecten. Het gaat om de verbinding tussen plan en uitvoering, organisatie en klant, stakeholders en strategie, management en medewerkers. Het gaat ook om de verbinding tussen de beweegreden voor verandering en de beleving van betrokken individuen. De verbinding maakt dat de verandering voorstelbaar en haalbaar is. Uiteindelijk gaat het om de essentie van verbinding zelf, aandacht en contact.

Toon intro