Verandermanagement

Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen om te kunnen overleven. Wij helpen organisaties veranderen, dat is onze kracht. Dat doen we vanuit een eigen en wetenschappelijk onderbouwde visie. We brengen de situatie in kaart en stellen een scherpe diagnose. Deze vertalen wij in het ontwerp van een verandertraject. Daarmee geven wij invulling aan purposive change, ofwel doordacht veranderen: dé noodzakelijke stap tussen plan en implementatie, zodat organisatiedoelstellingen duurzaam gerealiseerd worden.

Wat is verandermanagement?

Verandermanagement, of change management, gaat over het gericht aanpassen van de organisatie zelf én het gedrag in de organisatie, zodat de organisatie haar doelen kan realiseren. Het gaat dus over gepland veranderen, waarbij de brug wordt geslagen tussen (strategische) doelstellingen en doelmatig en doelbewust organiseren. Het omvat daarmee een veelheid aan aspecten. Van ‘harde’ aspecten zoals structuur, sturing en competenties tot meer ‘zachte’ aspecten zoals gedrag, leiderschap en percepties. Daarbij verbindt het ‘inhoud’ (visie, strategie en (verander)doelstellingen) aan ‘proces’ (betrokkenen, belangen en aanpak).

Onze visie op verandermanagement

Onze integrale visie op verandering ligt verankerd in het Veranderkrachtmodel. Wij gebruiken dit model om veranderingen te diagnosticeren, ontwerpen en begeleiden. Effectief veranderen valt of staat met de Veranderkracht van een organisatie. Een krachtige verandervisie (‘wat wil je bereiken’) moet worden gecombineerd met toereikende verandercapaciteit (‘hoe ga je dat bereiken’). Een goede verandervisie beschrijft waarom je moet veranderen en welke concrete resultaten je met de verandering wil realiseren. De verandercapaciteit geeft weer hoe de inrichting en werkwijze van de organisatie enerzijds, en beschikbare mensen en middelen anderzijds de verandering moeten ondersteunen.

Het Veranderkrachtmodel

Het door ons ontwikkelde Veranderkrachtmodel staat centraal in ons denken en doen. We hebben verschillende bewezen toepassingen op het gebied van Veranderkracht ontwikkeld, zoals het Veranderkleed, VeranderCanvas en een Veranderkrachtmeting. Voor meer informatie over hoe je de veranderkracht van jouw organisatie, afdeling of team inzichtelijk maakt, kun je terecht op www.veranderkracht.com.

Het VeranderCanvas

Het boek VeranderCanvas helpt om doordacht te werken aan organisatieverandering. Dit begint met een bewuste intentie: je moet of wilt iets veranderen, vanuit noodzaak of ambitie. Met het VeranderCanvas werk je systematisch van idee naar aanpak, waarbij het zwaartepunt van het VeranderCanvas ligt op het stellen van een goede diagnose, aan de hand van het Veranderkrachtmodel.

Het proces om tot een VeranderCanvas te komen kan veel verschillende vormen aannemen. Welke vorm je eraan geeft, hangt af van de beschikbare tijd en de gewenste diepgang. Zo kan het gebruikt worden om relatief snel grip te krijgen op de verandering, maar biedt het ook ruimte om samen de diepte van de verandering op te zoeken.

In het boek ‘VeranderCanvas’ worden op praktische wijze, ondersteund met aansprekende voorbeelden, alle facetten van het werken aan verandering systematisch doorlopen en wordt op basis van de diagnose inzichtelijk gemaakt welke onderdelen aandacht behoeven bij het ontwerpen en implementeren van de verandering.

Het verandercanvas Ten have change management doordacht veranderen verandering ten have change management

Onze veranderaanpak

Om succesvol te veranderen, moet je de verandervisie en verandercapaciteit van de organisatie voortdurend goed op elkaar afstemmen. Aan de hand van het Veranderkrachtmodel stellen wij daarom langs deze verandervisie en -capaciteit een diagnose van het verandervraagstuk en ontwikkelen we samen een passend ontwerp en aanpak van de verandering. Vanuit hier starten we gericht met het bouwen aan de Veranderkracht van jouw organisatie. Ook gedurende de (implementatie van de) verandering biedt het Veranderkrachtmodel een kijkglas om te bepalen waar de verandering staat en wat er nodig is om doelstellingen te realiseren.

Lees meer over onze andere expertisegebieden

Contact

Ook aan de slag met verandering? Of heeft u nog vragen over een bepaalde expertise of dienst? Neem contact met ons op.