Strategie

Een strategie geeft richting aan de manier waarop de organisatie haar missie realiseert. Zij zorgt voor aspiratie en geeft het streven van de organisatie weer. De strategische keuzes die een organisatie maakt – en de wijze waarop zij dat doet – vormen de basis voor succesvolle verandering om de missie daadwerkelijk te kunnen realiseren. Een heldere strategie zorgt voor een gedeeld referentiekader of oriëntatiepunt dat aanzet tot gezamenlijke actie.

Doordachte en scherpe strategische keuzes die concreet zijn uitgewerkt, geven inhoudelijk richting aan de organisatie. Keuzes die inspelen op de vaak onzekere omgeving en tegelijkertijd voortbouwen op de unieke kracht en daarmee het onderscheidend vermogen van de organisatie. Want ook in de snel veranderende wereld waarin we leven is het cruciaal een koers te hebben waarmee je je onderscheidt van de concurrent en tevens wendbaar bent en blijft. Het maakt prioriteren mogelijk, éssentieel in een tijd waarin mensen, middelen en tijd schaars zijn. Een goede strategie brengt daarom ook in kaart waar jij als organisatie niet op ingaat en wat je daarmee ‘links laat liggen’.

Strategie gaat niet alleen om het maken van inhoudelijk kloppende keuzes die de organisatie een gezonde toekomst kunnen bieden. Het gaat ook om een zorgvuldig proces waarin je de juiste diepgang en scherpte vindt, zodat de mensen in de organisatie de uitkomsten kunnen dragen. Dat laat onverlet dat het belangrijk is om de bekende ‘heilige huisjes’ aan de kaak te stellen.

In de praktijk zien we organisaties nogal eens doorschieten door vooral actiegericht te willen zijn en niet te veel tijd te willen besteden aan ‘theoretische’ strategische vergezichten. Toch vraagt een robuuste strategie in de eerste plaats een goed onderbouwde inhoudelijke uitwerking, tot stand gekomen in een doordacht proces. De wens voor actiegerichtheid herkennen wij, daar is niemand op tegen. Maar, alleen gerichte actie leidt tot het gewenste resultaat. En dat is precies waarom je een strategie nodig hebt.

Tijdens een strategietraject begeleiden wij organisaties om hun ambities waar te maken. Met onze opdrachtgevers werken wij aan het maken van scherpe en doordachte strategische keuzes. Keuzes die de organisatie en haar medewerkers richting geven en door hen (kunnen) worden gedragen. Dit doen wij methodisch, met aandacht voor inhoud en proces. De gemaakte strategische keuzes geven inzicht in ‘wat’ er moet veranderen (en waarom).

Na het maken van strategische keuzes komt er een belangrijk kantelpunt. Het proces gaat van strategievorming naar het in kaart brengen van de benodigde verandering om de strategie daadwerkelijk te laten slagen. Dit vraagt om het uitwerken van de organisatorische en veranderkundige randvoorwaarden in brede zin. Wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste vereisten op het gebied van structuur, besturing, (ICT-)systemen, competenties, gedrag en leiderschap? Het inzichtelijk maken én realiseren van de veranderopgave is daarmee voor ons onlosmakelijk verbonden aan het succesvol realiseren van de strategie.

Meer weten over onze visie op strategie? Bestel dan ons boek: StrategieCanvas

Het StrategieCanvas